Směna pozemků developera – reakce na záměr Čistých Šlapanic

By Družstvo Nad mlýnem

Družstvo nad Mlýnem, které usiluje o koupi pozemků v lokalitě Ponětovská, nabízených městem na prodej od roku 2017,  reaguje tímto na článek paní starostky, který byl dne 15.6. uveřejněn na stránkách Čistých Šlapanic.

V tomto článku Čisté Šlapanice navrhují zrušit záměr na prodej pozemků a zároveň informují, že se dohodli s majiteli dvou pozemků (původní developer) na výhodné směně pro město – menších pozemků v polích za lukrativnější větší městský scelený pozemek s povinností developera doplatit cenu získáných m2 pozemku navíc, které mu tím město převede – původní developer směnou získá o 31%m2 více pozemků než sám vlastní (což je o 5 450m2 více), k tomu za netržní, odhadovou cenu.

Tento postup není ani v souladu s tvrzením, že město nechce prodávát pozemky, protože nepořebuje peníze, ani s postupem péče řádného hospodáře o svěřený majetek, kdy je pro něj výhodnější každý m2 prodat lepší nabídce nebo si ponechat výhodněji umístěný pozemek. Pro zvýhodnění developera zde nevidíme žádný relevantní argument a s navrhovaným záměrem nesouhlasíme. Navíc k vytoření „bio“ lokality lze druhý pozemek města kdykoliv využít (~40x220m).

Přečtěte si faktický sled událostí:

2017 – záměr prodat pozemky na Ponětovické

Město Šlapanice vyhlásilo záměr prodeje lukrativních pozemků směrem na Ponětovice (parc. č. 2943/69, parc. č. 2943/18, parc. č. 2943/73, parc. č. 2604/1 a parc. č. 2943/83, vše v k.ú. Šlapanice u Brna). Záměr byl vyvěšen na úřední desce, jinou formou s veřejností komunikován nebyl (např. nebyl využit ani Šlapanický zpravodaj). Přihlásil se jeden uchazeč – firma Altilia home s.r.o. Sjednaná cena se měla pohybovat kolem 1 500 Kč/m2 . Tedy výrazně pod tržními cenami pozemků v okolí. V projektu developera se jedná o zahuštěnou výstavbu.

13.6.2018 – zastupitelstvo hlasuje o prodeji developerovi, nebylo schváleno

Zastupitelstvo města (z většiny ve stejném složení jako nynější) prosazovalo prodej developerovi, po několikahodinovém jednání k prodeji nedošlo. Odkaz na jednání se nachází zde.

V návrhu usneseni z 26. zasedání je uveden i důvod schválení záměru prodeje pozemků z roku 2017: „S ohledem na přetrvávající potřebu města a jeho občanů na rozvoj bydlení schválilo zastupitelstvo města záměr na prodej tohoto majetku“.

2019 – záměr města prodat pozemky trvá

Prodej pozemků je stále součástí rozpočtu na rok 2019. Na dubnovém zastupitelstvu jsme vyjádřili nesouhlas s plánovaným prodejem developerovi a oficiálně město oslovili o obnovení záměru prodeje.

6.6.2019 – zrušení původního prodeje, směna pozemků developera

V programu do nadcházejícího zastupitelstva se objevují následující body jednání:

 1. zrušení původního záměru prodeje z roku 2017
 2. záměr na směnu většího pozemku města za menší pozemky dvou subjektů (Šlapanice invest, s.r.o. a Bela Property a.s.) a „odprodej“ dalších 5 450 m2 pozemku města za 1561 Kč/m2  těmto subjetům v rámci směny.
  • Pozemky uvedených subjektů byly součástí developerského plánu firmy Altilia home s.r.o.  z roku 2017
  • Uvedený směňovaný pozemek města má nyní výhodnější umístění (blíž městu) než pozemky soukromých subjektů (dále od města)

Zásadně nesouhlasíme se směnou pozemků města za pozemky developera a odprodejem zbylé části developerovi

 1. Jsme přesvědčeni, že směna většího pozemku města za menší pozemek developera a odprodej zbývající části pozemku developerovi je pro město nevýhodná a není v souladu s péčí řádného hospodáře o svěřený majetek.
 2. Nechápeme, proč město upřednostňuje zájmy developera před zájmy města. Developer směnou a odkupem získá lukrativnější pozemky. Město se dostává do situace, kdy ztratí kontrolu nad územím a vyjednávací prostor z pozice aktéra ve věci plánování inženýrských sítí a dopravních komunikací.
 3. Město touto směnou a odprodejem neusiluje o rovnou soutěž, do které se může přihlásit více zájemců a rezignuje na možnost „vybrat lepší řešení“.
 4. Není pravda, že obec nemůže vstupovat do stavebního řízení na pozemcích již odkoupených developerem.
 5. Argument o scelení městských pozemků je nelogický. Plánovanou směnou dojde naopak k rozdělení pozemků ve vlastnictví města, p.č. 2206/1 a  p.č. 2943/69.

Přijďte prosím 19.6. v 17:00 na
zastupitelstvo města hájit zájmy obce a
jejich občanů.

Družstvo nad Mlýnem