Pozvánka na členskou schůzi Družstvo nad Mlýnem

By petr.uttendorfsky

Družstvo nad Mlýnem, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08255288
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 5760


Pozvánka na členskou schůzi Družstvo nad Mlýnem


Členská schůze se bude konat ve středu 8.11.2023 v 15:00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Přemysla Kalouse, Brandlova 253/4, 602 00 Brno.


Program jednání členské schůze:

  1. Zahájení, prezentace přítomných členů a kontrola usnášeníschopnosti schůze
  2. Hlasování o zrušení družstva s likvidací
    Návrh usnesení:
    „Členská schůze rozhodla o zrušení Družstva nad Mlýnem – v likvidaci, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ: 08255288, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr, vložka 5760, s likvidací ke dni 8.11.2023.“
  3. Volba likvidátora, návrh: Mgr. Jana Hrušková, advokátka
  4. Závěr

Člen družstva je oprávněn nechat se na členské schůzi zastoupit jiným členem družstva na základě písemné plné moci. Ověření podpisu na plné moci se nevyžaduje.


Ve Šlapanicích dne 16.10.2023

Ing. Robert Barabáš
předseda představenstva